بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند
  • خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند خواهران جامعه زینب(س) وگروه سرود رهروان زینب(س) بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاربه پرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)تبریک گفتند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بمناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س)وروزپرستار،خواهران جامعه زینب (س)وگروه سرودرهروان زینب (س) با گل وشیرینی این روز رابه پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تبریک گفتند واز زحمات پرستاران زحمتکش قدردانی نمودند.