بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)حضورحوزه مدیریت بانکی ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): حوزه مدیریت بانک ملی مرکزی بمناسبت میلادحضرت زینب (س)و روز پرستاردربخشهای  درمانی حضوریافتند وبا اهداء گل وشیرینی  از پرستاران تجلیل به عمل آوردند.