بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • دانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتنددانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتند
  • دانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتنددانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتند
  • دانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتنددانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتند
  • دانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتنددانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتند
  • دانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتنددانش آموزان مدرسه ادب روزپرستار راتبریک گفتند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):معلمان و دانش آموزان مدرسه ادب با حضور دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ، با اهداء شاخه گل به پرستاران ،روز پرستاررا تبریک گفتند.