بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی
  • قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی
  • قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی
  • قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی قدردانی مسوولین (سرپرستاران وسوپر وایزرین) ازمدیرخدمات پرستاری ومامایی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : مسوولین بخشهای درمانی ، سوپر وایزرین ،مسوول رسیدگی به شکایات ،پرسنل دفتربهبودکیفیت ومسوول اندوسکوپی از خانم مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی به پاس زحمات ارزنده و پیگیریهای دلسوزانه  ،ازایشان قدرانی نمودند.

درادامه جلسه مترون بیمارستان ازمسوولین مذکور تقدیرو تشکر کردند.