بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند
  • حضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتندحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)روزپرستارراگرامی داشتند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج):  حضورفرماندارویژه شهرستان وهیات رییسه  دانشگاه علوم پزشکی فسا دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)، ریاست ومدیران بیمارستان ،ضمن دیداربا پرستاران بخشهای مختلف ، با اهداء شاخه گل وشیرینی به آنها روزپرستار را گرامی داشتند.