بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : کنفراس آموزشی آشنایی با گاید لاین (فشارخون ) با تدریس آقای مصطفی بیژنی دکترای تخصصی آموزش پرستاری ، طی سه جلسه جهت پرسنل درمانی درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارگردید.

ایشان دربیان اینکه 35 درصد ازبیماران فشارخون ازبیماری خودبی اطلاع هستند افزود: فشارخون عامل 35-40 درصد سکته های مغزی ،25-30 درصد سکته های قلبی وبیشتراز50 درصد نارسایی قلبی است .

دکترای تخصصی آموزش پرستاری دربیان اینکه فشارخون قابل کنترل است نه قابل درمان اظهارداشت : بیش از50 درصد ازبیماران درمراحل اولیه هیچ گونه علامتی ندارند وعدم تبعیت ازرژیم درمانی وسبک زندگی نامناسب مهمترین علل درشکست درمان هستند.

به گفته وی مهمترین عامل کلیدی درپیشگیری ازبیماری فشارخون اصلاح سبک زندگی و انتخاب داروی صحیح نقش مهمی درکنترل بیماری دارد.

دکتر بیژنی نکات مهم درگرفتن فشارخون رااینچنین توضیح دادند: 

  • درحالت نشسته روی صندلی ، دست راست روی تکیه گاهی ودرسطح قرارداشته باشد.
  • از30 دقیقه قبل سیگاروکافئین استفاده نکرده باشد.
  • حداقل بیمار5 دقیقه قبل ازگرفتن فشارخون استراحت کرده باشد .
  • سایزفشارخون باید مناسب باشد.
  • اگرفشارسنج کوچکترازجثه باشد، بطورکاذب فشارخون رابالاترنشان خواهد داد.
  • اگرفشارسنج بزرگترازجثه باشد ،بطور کاذب فشارخون راپایین ترنشان خواهد داد.
  • محل بستن فشارسنج : 1-2 سانتی متربالاترازحفره آرنج باشد.
  • اگریک نوبت فشارخون بالا ترازحد طبیعی بود، مجددا 5 دقیقه بعد تکرارشودومیانگین آن دو به عنوان فشارخون فرد درنظر گرفته شود.