بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : کنفراس ارتقاء سلامت ازمفاهیم تاعمل ، با شعار سلا متی یک حق است نه یک امتیاز با تدریس خانم راضیه آسوده کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه  جهت کلیه پرسنل درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد.

دراین کنفراس درمورد مباحث : تعریف سلامتی ،تاریخچه ارتقاء سلامت ، شیوه زندگی سالم ، تاثیرارتقاء سلامت درکاهش نابرابریهای اجتماعی تبادل نظرشد .همچنین برای تصحیح و تغییرشیوه زندگی فرد، خانواده ، سازمانهای دولتی ، سازمانهای غیردولتی ، محل های کار ومدارس نقش موثری دارند.