بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کنفراس آموزشی اعتباربخشی نوین باهدف ارتقاء کیفیت وایمنی ،ادای استانداردهاوتاکید بر رضایتمندی با تدریس خانم سمیه مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی جهت پرسنل درمانی درسالن کنفراس بیمارستان برگزارگردید.

دراین کنفراس ؛ مراقبت ودرمان  ، مدیریت خطا وخط، حقوق گیرنده خدمت ، منابع انسانی ، پاراکلینیک  ،کنترل عفونت وآموزش ......توضیح داده شد.