بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : جلسه مدیریتی ایمنی بیماربخش همودیالیز باحضور ریاست وتیم مدیریتی بیمارستان دردفتردکترپاکدامن تشکیل گردید.

دکترپاکدامن ریاست بیمارستان درخصوص بخش همودیالیزتاکید نمودند:  باوجود بیماران خاص ،اهمیت نحوه ی برخوردمناسب و تعامل مناسب بابیماران تاکید نمودندو از زحمات همکاران همودیالیز با استناد به بیشترین رضایتمندی بیماران تقدیرنمودند.

درادامه دستورالعمل واهداف بازدید مدیریتی ایمنی بیماربیان گردید وازهمکاران درخواست گردید ،مواردمرتبط با ایمنی بیماران رامطرح نمایند.

دراین جلسه مصوب گردید سه مورد ازمهمترین وبا الویت ترین مواردبا ارائه راهکاروپیشنهاد حل گردد.مواردمرتبط با فضای فیزیکی بخش با انتقال بخش همودیالیزبه محیط جدید مرتفع می گردد.