بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم فاطمه ابراهیم پور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : فرسودگی شغلی دراثرفشارمدام روانی پدید می آید.فرسودگی شغلی موجب تباهی درکیفیت خدماتی می گردد که به وسیله کارکنان ارائه می گردد.فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعداز سال ها درگیری واشغال به کاراست .این نشانگان به خصوص دربین افرادی که شغل های خدمات انسانی ازقبیل آموزشی وپزشکی شاغل اند بیشترشایع  است .

او بابیان اینکه  عوامل موقیعیتی وویژگی فردی ارتباط تنگاتنگی با پدیده فرسودگی شغلی داردافزود: تعارض نقش ، ابهام نقش ،ازدیادنقش ونبودنقش ازعوامل تاثیرگذار برفرسودگی شغلی است.

وی مراحل فرسودگی شغلی رادرپنج مرحله بیان نمود: 

1-مرحله ماه عسل : زمانی که که جایی استخدام می شویم کار راباشورو شعف خاص آغاز می کنیم اگرتشویق و رضایت نباشد کاهش انرژی آغازمی شود.

2-کمبود کارمایه : مرحله ای که فرداحساس کم آوردن انرژی می کند. نارضایتی شغلی وخستگی شروع وفرد ازطریق خواب زیاد،مصرف سیگار،موادمخدرو...خودرافریب می دهد.

3-آغازنشانه مزمن فرسودگی : خستگی مزمن ،سردرد دوره ای ،ترش کردن معده ،خشم وافسردگی شدید

4-بحران : بدبینی عمیق ، شک به توانایی شخصی ،ناامیدی و بروز ذهنیت فرار ازمشکلات 

5-مرحله به بن بست رسیدن : فردمستعد خطر ازدست شغل می شود. درگیری باهمکاران ومدیر درمحل کاروهمچنین باخانواده 

ابراهیم پور ازعلائم ونشانه فرسودگی شغلی گفت : بی تفاوتی نسبت به کار، کاهش ظرفیت وقابلیت انجام کار، کمی وکیفی کاربه علت کاهش قدرت ودقت ، افزایش ساعت غیبت ، اختلال درروابط اجتماعی افزایش حوادث ناشی ازکار واختلال دردستگاه های بدن 

وی ادامه داد: ازروش های درمانی برای فرسودگی شغلی ،روان درمانی ،درمان شیمیایی ،درمان فیزیکی و درمان های عصبی می باشد.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دو راه حل کوتاه مدت وبلند مدت مقابله بافرسودگی شغلی رابیان نمودند: 

را ه حل کوتاه مدت : ارزش دادن به کارها، داوطلب بودن درکارهایی که درحیطه مسئولیت شما نیست ، ابتکاربه خرج دادن برای شروع کارجدید ، دیدگاهتان رانسبت به کارتغییردهید و ازاستراحتتان بهترین استفاده راببرید.

راه حل طولانی مدت : اطلاعات بیشتر داشتن ازمحل کارتان ، آموزش خودرابالا ببریدوازیکنواختی بیرون بیایید ، راهنما داشتن درمحل کار، هوشیار ومثبت فکرکنید.