بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج): مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی  دررابطه با چهارمین اهداء عضو سال 1397دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت : بافداکاری خانواده مرحومه مغفوره حواری ،اعضای مرحومه معصومه حواری 39 ساله به علت سکته مغزی دچارمرگ مغزی شده بود ، پس ازانجام مراحل تایید مرگ مغزی وبا رضایت خانواده ، به بیمارستان بوعلی سینای شیراز اعزام وتحت عمل جراحی قرارگرفت وکبد ودوکلیه وی جداگردید وبه بیماران درانتظارپیوند اهداء شد.

راضیه آسوده گفت : عمل جداسازی اعضای اهدایی بیماران مرگ مغزی بعدازرضایت خانواده باهمکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیرازدربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انجام می گردد.باتوجه به موافقت خانواده بااهدای قلب ودوکلیه وکبد ، مرحومه حواری جهت برداشتن اعضاء به شیراز اعزام شد که با تشخیص تیم پیوند قلب وی برداشته نشد.