بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : بازدید مدیریتی ایمنی بخش ICU جراحی باحضور ریاست و تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل این بخش دربخش ICU جراحی بیمارستان حضرت ولیعر(عج)  انجام شد.

درابتدا دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ، اهداف ودستورالعمل بازدید مدیریتی ایمنی بیمار راتوضیح دادند و اززحمات کلیه پرسنل این بخش تشکرو قدردانی کردند.

خانم آسوده مسوول بخش ICU جراحی و پرسنل بخش درخصوص موارد مرتبط با ایمنی بیمار وبخش رامطرح نمودند . مقررگردید مواردمطرح شده با ترتیب الویت ،پیشنهادوارائه راهکار مرتفع گردد.