بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : همه ی ما درزندگی به صلح وآرامش نیازداریم وکمترکسی است که این موضوع چندان اهمیتی برایش نداشته باشد.زندگی درآرامش یعنی باخودمان ،دیگران و همه ی موجودات اطرافمان مسالمت امیزرفتاروزندگی کنیم .اینکه چگونه آرامش داشته باشیم درواقع به باورها وشیوه زندگی شخصی خودمان برمی گردد.با این حال اصول اولیه ای وجود دارد که زیربنای آرامش در زندگی راتشکیل می دهد ونمی توان آنهارانادیده گرفت .

  • همانا بایاد خدا دلها آرام می گیرد، صبرپیشه کنید وهمواره باتوکل به خداامیدوارباشید.
  • نبود خشونت 
  • لذت بردن از زیبایی های زندگی 
  • داشتن عقاید متعادل به دور ازافراط وتفریط 
  • بردباری دربرابر تفاوت ها
  • 15تا20 دقیقه درروز ،آرام وساکت بنشینید ،نفس عمیق بکشید وبه یک تصویر آرام بخش فکر کنید
  • روزانه فعالیت بیشتری داشته باشید
  • ازچیزهایی که سبب ناراحتی شما می شود مثل ساعت اوج ترافیک پرهیزکنید
  • نحوه پاسخ خودرابه شرایط دشوارتغییردهید ، مثبت باشید ونه منفی