بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) حضورتیم ارزیابی ستادمعاونت درمان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درراستای انجام اعتباربخشی ادواری دوردوم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، تیم ارزیابی ستاد معاونت درمان جهت ارزیابی اعتباربخشی ازبخش های درمانی ،غیردرمانی و پاراکلینیک بازدید وارزیابی نمودند.