بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)کاشت 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : 300 اصل نهال بمناسبت روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی باحضورریاست ، مدیریت وپرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دراین بیمارستان کاشته شد .

با کاشت این درختان کمربند سبزی دورتا دوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ایجاد شد.

دکترپاکدامن با بیان اینکه هفته منابع طبیعی فرصت خوبی برای احیای سنت حسنه درختکاری وکاشت نهال است گفت : درخت  ،سبزی وآب باعث مسرت وشادابی جسم و روح می شود.