بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

همیشه پیشگیری بهتر ازدرمان است 

ترقه هاوفشفشه هاودیگر اسباب آتش بازی را ازفروشنده های مجازومعتبر تهیه کنید به برچسب آن توجه وازبی خطربودن آن اطمینان حاصل کنید.

عزیزان من ازنگهداری موادمحترقه و وسایل آتش بازی (حتی وسایل ومواداستاندارد) درنزدیکی وسایل حرارتی وبرقی خودداری کنید.

برای روشن کردن آتش ازمحل های تعیین شده توسط شهرداری منطقه یا راهنمایی والدین استفاده کنید.

ازپرتاب نارنجک وموادمحترقه به ساختمان ها که موجب آسیب رساندن وبدمنظرکردن آنها ونمای شهرمان می گردد،خودداری نمایید.بچه های خوب این یعنی حقو ق شهروندی .

ازخانواده درخواست کنید یک شلینگ آب یاکپسول آتش نشانی داشته باشید تاخدای ناکرده درصورت بروز خطری ازآن استفاده کنید.

هیچ وقت ترقه رابه شوخی جلوی پای دوستان یاعابران برزمین نزنیدچون کارخیلی خطرناکی است وممکنه به آنها آسیب بزنید.

ازآتش بازی کناراتومبیل یا پمپ بنزین یادرکنار شبکه های نفت وبنزین جدا خودداری کنید.

آتش های خودتان رادرحجم خیلی کم درست کنید وازریختن موادی مثل نفت ،بنزین والکل روی آتش جدا خوداری کنید.

ترقه یا موادمنفجره رادرجیب لباس خودنگذارید چراکه بسیارخطرناک است وهرآن ممکنه منفجرشود.

قبل ازترک محل حتما ازخاموش بودن آتش مطمئن بشوید وباقیمانده آنرا توسط آب سرد کرده وجمع آوری کنید.

سعی کنیم بارعایت اصول ایمنی ازبوجودآمدن خطرات وآسیب خودودیگران پیشگیری نماییم .

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)