بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: درششمین روزنوروز بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج ) توسط مدیر پرستاری ومامایی ،سوپروایزرکنترل عفونت ومسوول بهداشت محیط بیمارستان مورد ارزیابی قرارگرفت.

دراین ارزیابی رضایتمندی بیماران ،طرح انطباق ،رعایت اخلاق حرفه ای ،آموزش به بیمار، سطح آموزش کارکنان ،تمیزی وبهداشت بخشها موردارزیابی قرارگرفت .