بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

آمده شاگرد رزم مجتبی 

آنکه بگرفته مدال ازمرتضی 

نورچشمان حسین بن علی 

سیرت وصورت شبیه مصطفی

حضرت علی بن الحسین ملقب به علی اکبر(ع)  در11شعبان سال 33 هجری قمری درمدینه دیده به جهان گشود.مولودپاک ومطهر امام حسین (ع)ولیلی بنت عامره که دنیا راعطرو بویی دیگربخشید.

اورادررفتار،کردار وظاهرشبیه ترین افرادبه پیامبرمی دانستند ،به گونه ای که امام حسین (ع)فرمود: هرگاه مامشتاق دیدن پیامبر(ص)می شدیم به اومی نگریستیم .