بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیععر(عج): جلسه بررسی راهکارهای کاهش 30 درصدی هزینه ها ، باحضور تیم مدیریتی بیمارستان دردوروز متوالی نظرات وپیشنهادات کلیه مسوولین بخشهای درمانی ،غیردرمانی وپاراکلنیک برگزارگردید.

باتوجه به اهمیت صرفه جویی اقتصادی وکاهش 30 درصدی هزینه هاوبا توجه به پیشنهادات ارایه وتاییدشده مقررگردید،دوره های آموزشی مرتبط توسط سوپروایزرآموزشی جهت کلیه پرسنل برگزارشود وبرحسن اجرای مواردبیان شده نظارت صورت پذیرد.

نظرات وپیشنهادات بررسی شد و طی نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی ارسال گردید.