بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): خانم مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی وآقای آزرم جانشین مدیرامورعمومی با پرسنل بخش CCU وPOSTCCU در راستای انتقادات ،پیشنهادات ،رضایتمندی بیمار وارباب رجوع  دربخش  POST CCU بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) تشکیل جلسه دادند.