بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه ای پیرامون بررسی مشکلات وچالش های پیش روی حوزه پرستاری با حضور خانم دکترفریدونی ریاست دانشکده پرستاری ،خانم کریمی مدیرخدمات پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ،کارشناسان معاونت درمان ، مدیر خدمات پرستاری ومامایی ،سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج)ودکترعلی شریعتی درسالن آمفی تئاتربیمارستان حضرت ولیعصر(عج ) برگزارگردید.

ابتدا دکترفریدونی و خاتم کریمی دررابطه با انتخابات نظام پرستاری و شیوه نامه های مربوطه ،افزایش کیفیت خدمات پرستاری درحوزه های (ایمنی ،آموزش ،کنترل عفونت و...) وتاکید برشاخص های پرستاری با همکاران بحث وتبادل نظرنمودند.

درپایان درخواست های همکاران بیمارستان به سمع ونظرآنها رسانیده شد.