بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با اولین اهداء عضو سال 98دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت : بافداکاری خانواده مرحومه مغفوره جلا لی ،اعضای شادروان زهرا جلا لی مهدی آبادی 17ساله ساکن  ششده فسابه علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهداء شد.

راضیه آسوده افزود: مرحومه جلا لی پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی وبافداکاری و رضایت خانواده ایشان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا باهمکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیرازتحت عمل جراحی وجداسازی اعضاء قرارگرفت .

وی ادامه داد: دوکلیه ،کبد وپانکراس مرحومه جلا لی  دراین بیمارستان جداسازی وبرای پیوند به بیمارستان ابو علی سینای  شیرازارسال شد.

راضیه آسوده بیان کرد :این اولین اهداء عضو درسال جاری می باشد.