بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته اورژانس ، تعیین وتکلیف بیماران باحضور ریاست بیمارستان واعضاء کمیته دردفتر ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل گردید.

دراین کمیته ، رسیدن به شاخص 100درصدی تعیین وتکلیف بیماران زیر6 ساعت بود که حاضرین به بحث وگفتگو ، ارائه راهکار وپیشنهادپرداختند.