بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درراستای آموزش به کارکنان اداری وپاراکلینیک ، کنفراس آموزشی اعتباربخشی با تدریس خانم مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی دربیمارستان حضرت ولیعصر (عج) برگزارگردید.

دراین کنفراس مدیرخدمات پرستاری ومامایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) سنجه های اعتباربخشی ازرسالت ،برنامه استراتژیک ،برنامه عملیاتی ،حقوق گیرنده خدمت و...تا نکات ریز دررابطه با منشور حقوق بیمار ،شاخص ها، ایمنی و...راتوضیح دادند وبه سوالات همکاران پاسخ دادند.