بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار بخش داخلی باحضور تیم مدیریتی وپرسنل بخش داخلی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تشکیل شد.

درابتدای جلسه اهداف ودستورالعمل  بازدید مدیریتی ایمنی بیمار توسط کارشناس ایمنی بیمارقرائت شد، صورتجلسه بازدید قبل وپیگیری مصوبات بیان گردید.

خانم نوروزی سرپرستار بخش داخلی وپرسنل بخش داخلی به بیان  مواردومسائل مرتبط باایمنی بیمار پرداختند تا تیم مدیریتی پیشنهادات وراه حل های رفع موارد را ارائه دهند.