بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته مدیریت اطلاعات سلامت با حضورمدیرداخلی بیمارستان وسایراعضاء دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارشد.

دراین کمیته درخصوص بهره برداری و تعداد تخت های مصوب با توجه به راه اندازی اورژانس جدید بحث وکفتگو شد.

درادامه خانم نظری مسوول مدیریت اطلاعات سلامت بایدازطریق معاونت درمان تغییرات راتصویب و ثبت نمایند.