بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): طی هماهنگی سوپروایزور آموزشی با کارشناس واحد بیماریهای مرکزبهداشت جلسه آموزشی آخرین دستورالعمل واکسیناسیون هاری ویرایش 98/01/29 جهت پرسنل شاغل دربخش اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

ابتدای جلسه خانم دکتر فرهمند مسوول واحد بیماریهای غیرواگیردار مرکزبهداشت دررابطه بااهمیت موضوع ،چالش هاوراهکارهاصحبت نمودند واز مدیریت بیمارستان بدلیل همکاری واختصاص فضایی مناسب جهت درمان وپیشگیری بیماران دچار حیوان گزیدگی قدردانی نمودند.

درادامه آقای مهندس شرفی کارشناس واحد بیماریهای مرکزبهداشت ،گروه بندی بیماران حیوان گزیدگی که درخطر هاری هستند ، نحوه صحیح استفاده ازواکسیناسیون هاری وثبت مستندات توضیحاتی دادند.