بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

روابط عمومی سرچشمه زلال اطلاعات وارتباطات است 

 

27 اردیبهشت ماه روزارتباطات و روابط عمومی بهانه ای است تاباردیگریادآورشویم ، نمادهای توسعه یک جامعه درگرو توزیع عادلانه ی اطلاعات ،روشنگری افکارعمومی ،مردم داری واحترام به حقوق انسان ها به منظور افزایش سطح مشارکت مردم است که ماموریت انجام آن برعهده روابط عمومی سازمان هاست وامید است که مهرورزی به همه ی ارتباطات جهانیان سایه اندازد.

اولین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب ،سخن گفتن از روی علم ،آگاهی واطلاع است.

روزروابط عمومی مبارک