بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته تشویق و تذکر با حضورمدیرداخلی بیمارستان و سایراعضاء تشکیل جلسه داد.
اهم موضوعات دراین کمیته ، بازنگری تشویق وتنبیه ، شیوه نامه تشویق وتذکر وزارتخانه بومی شد و مقررگردید طی یک هفته اطلاع رسانی صورت گیرد.