بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته کنترل عفونت وکمیته بهداشت محیط باحضورمدیرداخلی بیمارستان وسایر اعضاء برگزارگردید.

درابتدای جلسه خانم جرجانی سوپروایزور کنترل عفونت به بیان موارد کنترل عفونت پرداخت ،بیان آماربیماران زخم بستر درسال 97بود که مقررگردید RCA (ریشه یابی خطا) صورت گیرد وپیگیری شود و رعایت موارد کنترل عفونت دراورژانس جدید بحث وتبادل نظرانجام شد.

درادامه جلسه آقای کرمی منش مسئول بهداشت محیط بیمارستان به بررسی پیرامون مشکلات بهداشتی بیمارستان پرداخت وراهکارهایی جهت مقابله با مگس و تامین مواد ضد عفونی کننده مورد نیاز بیمارستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.