بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کمیته ایمنی بیماربا حضورمدیرخدمات پرستاری ومامایی وصاحبین فرآیند دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)وبا توجه به گزارش دو مورد جداشدن تیوپ پلاستیکی آنژیوکت هنگام جداکردن آنژیوکت ازدست بیمارتشکیل جلسه داد.

اهم موضوعات مطرح شده دراین جلسه :کلیه آنژیوکت ها ی مورد دارازبخش هاوداروخانه جمع آوری وبه انبار مرجوع گردید.مقررگردید ،درس آموخته شده ازخطا نوشته وبه بخش ها ارسال گردد وRCA انجام شود.