بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کمیته اقتصاد ودرمان باحضورریاست بیمارستان وسایراعضاء دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

اهم موضوع این جلسه ، بحث وگفتگو درخصوص الکترونیکی شدن اسنادبیمه ای بود.