بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درتاریخ 98/03/8خانم بخشی زاده سوپروایزورآموزشی بیمارستان ،ازپرسنل جدیدالورود (طرحی -کاردانشجویی )آزمون توجیهی گرفتند.

دراین آزمون پرسنل به سوالاتی پیرامون احیاء پایه وپیشرفته ،داروهای ترالی اورژانس ،آریتمی های خطرناک ،کنترل عفونت وایمنی پاسخ دادند ومیزان آگاهی پرسنل ازقوانین ومقررات بیمارستان ارزیابی می گردد.