بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درراستای الکترونیک نمودن پرونده بیماران جلسه ای باحضور مدیر خدمات پرستاری ومامایی ،سوپروایزورآموزشی ،سوپروایزورکنترل عفونت ومسوول دفتربهبودکیفیت تشکیل گردید.

دراین جلسه حاضرین در رابطه با الکترونیک نمودن پرونده بیماران به بحث وتبادل نظرپرداختند.