بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر با حضورریاست بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)وسایر اعضاء برگزارشد.

مهمترین مواردمطرح شده دراین جلسه تاکید برتغذیه نوزادان باشیرمادر بود که مقررگردید ،نوزادانی که ازبدو تولد دربخش NICU یا بخش نوزادان بستری می شوند، هنگام ترخیص به آنها درخصوص وضعیت تغذیه یک کارت یانامه داده شود که مادران هنگام مراجعه جهت دریافت شیرخشک به مرکزبهداشت ،پیگیری شود که آیادربخش هم شیرخشک مصرف کرده است ونیاز به شیرخشک دارد؟

برگزاری کلاس آموزشی وکارگاه آموزشی تغذیه باشیرمادرجهت گروه هدف ازدیگر موضوعات این کمیته بود.