بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):بازدید مدیریتی ایمنی بیماربخش GYN باحضور تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل این بخش انجام شد.

درابتدای جلسه دستورالعمل واهداف بازدید مدیریتی ایمنی بیمار توسط کارشناس ایمنی بیمارقرائت گردید.اعضاء به بحث وگفتگو درخصوص مسائل مرتبط باایمنی بیمارپرداختند.

مقررگردید موارد مطرح شده به ترتیب الویت با ارائه راهکار وپیشنهادحل گردد.