بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با سومین اهداء عضو سال 98دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت : بافداکاری خانواده مرحوم حسین شیروانی  ،اعضای شادروان حسین شیروانی 11ساله ساکن  زاهدشهر فسا به علت ایست قلبی وتنفسی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهداء شد.

راضیه آسوده افزود: مرحوم شیروانی  پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی وبافداکاری و رضایت خانواده ایشان دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا باهمکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیرازتحت عمل جراحی وجداسازی اعضاء قرارگرفت .

وی ادامه داد: دوکلیه ،کبد  مرحوم شیروانی  دراین بیمارستان جداسازی وبرای پیوند به بیمارستان ابو علی سینای  شیرازارسال شد.

راضیه آسوده بیان کرد :این سومین  اهداء عضو درسال جاری دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)می باشد.