بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : کمیته اخلاق پزشکی با حضورریاست بیمارستان وسایراعضا ء دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

ازمصوبات این کمیته ؛

اعضاء شورای امربه معروف مشخص شود وجلسه ای برگزارگردد.

بامعاونت آموزشی ومعاونت دانشجویی جهت امورات مربوط به دانشجویان جلسه ای برگزارگردد.

درشیفت های عصروشب ازبیمارستان  به صورت مستمر وسرزده بازدید بعمل آید ،نحوه ی ارایه خدمات رسانی وپوشش حرفه ای مورد بررسی قرارگیرد.

هرکدام ازگروههای هدف (پرستار،بهیار،کمک بهیار،منشی ،پاراکلینیک و...)با فرمهای مصوب دربیمارستان حضورداشته باشند.

با نامه نگاری های مکرر استفاده ازگوشی همراه ممنوع وبا افراد خاطی به شدت برخورد خواهد شد .