بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه اعتباربخشی پیرامون ارزیابی سنجه های اعتباربخشی ، بخش های درمانی با حضورمدیرخدمات پرستاری ومامایی ،سوپروایزور آموزشی ،سوپروایزور کنترل عفونت ،کارشناس ایمنی ،کارشناس اعتباربخشی ،مسوول واحد تغذیه ومسوولین بخشها دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارشد.

دراین جلسه سنجه های اعتباربخشی موردنقد وبررسی قرارگرفت و مقررشد از98/04/03 خود ارزیابی بخش های درمانی صورت گیرد.