بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه اعتباربخشی پیرامون ارزیابی سنجه های اعتباربخشی واحد های اداری وپاراکلینیک باحضور مدیرداخلی بیمارستان ،مدیران امورعمومی ، کارشناس ایمنی ،کارشناس اعتباربخشی ومسوولین واحد ها دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار گردید.

درابتدای جلسه آقای علیپور درمورد اهمیت موضوع اعتباربخشی ،سرعت بخشیدن و انسجام بیشتر جهت رسیدن به بیمارستان درجه یک برتر،امتیازات هتلینگ ، بیمه ها و... صحبت هایی نمودند. 

مدیرداخلی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) هدف از اعتباربخشی را بالا رفتن  درجه بیمارستان ، افزایش شاخص های اعتبار بخشی بیمارستان وارایه خدمات هرچه بهتر به بیماران ومراجعین دانست و تاکید کرد : خود ارزیابی هریک ازواحدها هرسه ماه یک بار انجام شود وبه کارشناس اعتباربخشی گزارش گردد.

درادامه خانم فیروزه آوند کارشناس اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) درخصوص سنجه های اعتبار بخشی هریک از واحدها ی مختلف توضیحاتی را ارایه نمودند و به سوالات هریک ازمسوولین واحدها پاسخ دادند.

درپایان مقررشد از تاریخ 98/04/03 خود ارزیابی واحدهای ادرای وپاراکلینیک صورت گیرد.