بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بمناسبت روزکارمند؛قدردانی اززحمات کارکنان اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا ؛ بمناسبت روزکارمند ، مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ضمن تبریک روزکارمند از زحمات کارکنان اداری با اهداء گل وشیرینی قدردانی کردند.