بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

هرنهادو سازمانی برای نظم بخشیدن به امورداخلی وارایه بهتروظایف خود، به برنامه ریزی وآمارگیری نیازدارد تا موفق عمل کند.ازآنجاکه تصمیم گیران وسیاست گذاران ،زمان بسیاراندکی برای تجدید نظردرتصمیم های خودیا اصلاح ومتوقف ساختن جریان آنها دراختیاردارند، نظام آمارملی به عنوان بخشی ازنظام اطلاعات کشور،می تواند درزمان مناسب ،اطلاعات وآماردرست و بهنگام رادراختیارتصمیم گیران قراردهد.داشتن آماردقیق وجست وجو درارقام واطلاعات ، کاردولت هارادربرنامه ریزی برای آینده آسان ترمی کند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا ؛ یکم آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی با حضور دکتر سهراب پورمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ، دکترانصاری ریاست وجمعی ازمدیران بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) با اهداء لوح تقدیر ، گل وشیرینی از کارکنان واحد آمارومدیریت اطلاعات سلامت این بیمارستان تقدیر بعمل آورند.