بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درمهرماه 98

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان ، یک بخش باضریب اشغال تخت بالای 100 درصد و شش بخش بیمارستان با ضریب اشغال 80 تا 100درصد را تجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ؛ درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان و اشغال تخت درسال جاری ، دکتر امیر انصاری به تشریح بخش های بیمارستان در مهرماه سال جاری پرداخت .

دکتر انصاری با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر درمهرماه سال جاری به بالای 185درصد رسید افزود: بخش های پس از زایمان  92.86درصد ، جراحی مردان 92.56 درصد ، ICUجراحی  91.67 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش های اورژانس اطفال و نوزادان 34.33 درصد می باشد.

سایرفعایت بخش های بیمارستان درقالب  نموار به شرح ذیل می باشد: 

jjj1
jjj2
jjj3