بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

پرونده 10 بیماردر جلسه بررسی کیفی پرونده ها چک گردید و مسائل ومشکلات بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ؛ این جلسه با حضور مدیرخدمات پرستاری ومامایی ،جانشین امورعمومی ،مسوول دفتر بهبودکیفیت ،سوپر وایزر آموزشی ،کارشناس ایمنی بردبار ومسوول واحد مدیریت اطلاعات سلامت ، پرونده  10بیمار بررسی شد .

دراین جلسه مقرر گردید ، مسائل ومشکلات پرونده ها درکمیته اطلاعات سلامت مطرح ومصوباتی صادرشود و پیگیری مطالب و درس آموخته ها توسط سمیه مردای  مدیرخدمات پرستاری ومامایی بصورت کتبی به بخش ها بازخوراند داده شود.