بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

باحضور نمایندگان ومسوول دفتر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی فساوتیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازاورژانس قدیم جهت تغییر کاربری به  بخشهای مراقبتهای ویژه بازدید میدانی به عمل آمد وجلسه ای دراین خصوص تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ دراین جلسه پیشنهاد گردید با توجه به استانداردهای تهویه بخش مراقبت های ویژه نسبت به تهیه هوارسان ، طراحی، اصلاح یا تغییرسیستم کانال کشی اقدام گردد.

درمورد تغییر سقف های کاذب ، تغییردرچیدمان ،اصلاح روشنایی و..تصمیماتی گرفته شد.