بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ کنفراس آموزشی آشنایی با جدیدترین سنجه های اعتباربخشی با ارایه سمیه مرادی مدیرخدمات مامایی وپرستاری ، جهت کلیه پرسنل دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.