بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ ریاست ، مدیریت ،مسوولین بخشهای درمانی ،سوپروایزرین ،مسوول بهبود کیفیت ورسیدگی به شکایات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بمناسبت روزپرستار از زحمات سمیه مرادی مدیر خدمات پرستاری و مامایی این بیمارستان تقدیر کردند.