بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دردی ماه 98

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان ، یک بخش باضریب اشغال تخت بالای 100 درصد و هشت بخش بیمارستان با ضریب اشغال 80 تا 100درصد را تجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ؛ درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان و اشغال تخت درسال جاری ، دکتر امیر انصاری به تشریح بخش های بیمارستان در دی ماه سال جاری پرداخت .

دکتر انصاری با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر دردی ماه سال جاری به بالای 186درصد رسید افزود: بخش های پس از زایمان 99.52درصد ، آی سی یو جراحی  92.92 ،داخلی90.52 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان 48.67 درصد می باشد.

سایرفعایت بخش های بیمارستان درقالب  نموار به شرح ذیل می باشد: 

fff1
fff2
fff3