بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا طبق سنجه های استاندارهای ملی اعتباربخشی بیمارستانها با حضور چهارارزیاب وزارت بهداشت طی دو روز دراین مرکزدرمانی انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ ارزیان ضمن بررسی سنجه های مدیریت و رهبری ، بالینی ، خدمات درمانی ،تشخیصی ،مراقبتی  وآموزشی بیمارستان با حضور دربخش ها وواحدهای مختلف مورد ارزشیابی قراردادند.

درپایان ارزشیابی ، ارزیابان ازعملکرد مدیریت ، پرسنل و نتایج سنجه ها رضایت کامل اعلام کردند.