بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شدگندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد
  • گندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شدگندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد
  • گندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شدگندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد
  • گندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شدگندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد
  • گندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شدگندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد
  • گندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شدگندزدایی وضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ در راستای اقدامات پیشگیرانه باهدف پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای واگیر دار ، عملیات گندزدایی و ضدعفونی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) انجام گرفت .